Ansökan om lokal trafikföreskrift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utöver de generella trafikregler som gäller i hela landet finns det lokala trafikföreskrifter. De kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunen får meddela särskilda trafikregler genom att besluta om lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningens tionde kapitel. En lokal trafikföreskrift kan till exempel avse:

 • stannande och parkering
 • hastighetsbegränsning
 • stopplikt eller väjningsplikt där högerregeln annars gäller
 • förbud mot trafik med fordon
 • att en viss väg ska vara huvudled
 • tillfällig avstängning av väg

På gator och vägar inom tättbebyggt område fattas beslut om lokala trafikföreskrifter av kommunen. På statliga vägar, enskilda vägar samt vägar utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som fattar beslut om lokala trafikföreskrifter.

Hastighetskontroller och fartkameror

Om du önskar hastighetskontroller på en särskild plats eller sträcka är det Polismyndigheten du ska vända dig till. Om ärendet rör uppsättande av trafiksäkerhetskameror, så kallade fartkameror, ska du vända dig till Trafikverket.

Ansökan

Du kan ansöka om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område genom e-tjänst på kommunens webbplats.  Du kommer att få ange vilken typ av trafikföreskrift, varför du ansöker och vilken plats din ansökan gäller. Tänk också på att om din ansökan gäller en enskild väg bör vägföreningen stå som sökande. Uppge även namn på kontaktperson för vägföreningen.

Handläggning och beslut

När kommunen har tagit emot en ansökan ska den skickas på remiss till Polismyndigheten, berörd vägförening och Trafikverket om vägen är statlig.

Remisstiden kan variera beroende på omständigheterna. Du kommer ha möjlighet att lämna synpunkter på deras remissvar innan kommunen fattar sitt beslut.

I de fall kommunen beslutar om lokal trafikföreskrift börjar föreskriften att gälla det datum som i beslutet anges som ikraftträdandedatum. Det brukar vara cirka fyra till sex veckor efter beslutsdatum och då ska också aktuella vägmärken finnas uppsatta på platsen. Denna tid kan dock variera på grund av exempelvis arbetsbelastning eller yttre omständigheter såsom till exempel rådande väderlek.

Överklagan

Om kommunenen avslår din ansökan kan du överklaga beslutet Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan du överklaga till Transportstyrelsen.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, indentifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Avesta kommun dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta görs specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR 

E-tjänst: Ansökan om lokal trafikföreskrift

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att handläggare på Teknisk Service ska kunna utreda ärendet. 

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

Dina uppgifter i e-tjänsten sparas tills ditt ärende är färdigbehandlat.

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Blixt
linda.blixt@avesta.se

Personuppgiftsansvarig

Teknisk service
teknik@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa