Ansökan ny in- och utfart

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen ansvarar för trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet på det kommunala gatunätet. Om du önskar ändra eller flytta din in- och utfart eller om din fastighet saknar utfart mot kommunal mark behövs därför ett godkännande från Avesta kommun.

Ansökan om ny eller ändrad in- och utfart

Vid ansökan görs en individuell bedömning av in-och utfartens placering med hänsyn till bland annat detaljplan, trafiksäkerhet och anläggningstekniska aspekter.

Ansökan ska innehålla:

 • Nytagen bild på platser för den nya (och i förekommande fall den befintliga) in- och utfarten
 • Kartbild med platsen för den nya (och i förekommande fall den befintliga) in- och utfarten markerad
 • Ritning eller skiss för den nya in- och utfarten

Utförande och kostnad

Då arbetet som utförs berör kommunens mark är det kommunen som låter utföra arbetet. Det är den sökande, det vill säga berörd fastighetsägare, som står för kostnaden för arbetet.

Faktorer vid bedömning

 • Endast en utfart per fastighet godkänns gäller i de allra flesta fall
 • In- och utfartens bredd får normalt vara 3-5 meter, vid nybyggnad och ombyggnad
 • Hela fordonet ska inrymmas på tomten, dock krävs minst utrymme på 6 meter
 • Anslutningen mot gatan bör ha ett 5 m långt vilplan med max 5% lutning
 • Utformningen av in- och utfarten ska tillse att dagvatten omhändertas inom den egna fastigheten
 • För att säkerställa god sikt får höjden på häck, mur, plank eller staket inte överstiga 80 cm inom 2,5 meter från in- och utfarten
 • Avståndet till övergångsställe, cykelöverfart och korsning ska vara minst 10 meter
 • Backning: Backning mot huvudgata eller över cykel- eller gångbana är olämpligt och bör undvikas
 • Närhet till skola, förskola eller liknande kräver högre trafiksäkerhet
 • Gatans karaktär och trafikmängd påverkar bedömningen liksom möjligheterna att bibehålla träd och grönytor
 • In- och utfartens påverkan på drift- och underhåll av gata
 • In- och utfartens anpassning till anläggningstekniska förutsättningar som berör gatan, exempelvis belysningsstolpar eller trummor

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, indentifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Avesta kommun dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta görs specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR

E-tjänst: Ansökan om ny eller ändrad utfart från fastighet

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress

​​Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att handläggare på Teknisk Service ska kunna utreda ärendet.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

Dina uppgifter i e-tjänsten sparas tills ditt ärende är färdigbehandlat.

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Blixt
linda.blixt@avesta.se

Personuppgiftsansvarig

Teknisk Service, Avesta kommun
teknik@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa