Ansökan för kommunalt bidrag till enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om kommunalt bidrag till enskild väg. Det finns två olika sorters vägbidrag man kan söka, och en förenklad förklaring av dom finns nedan. 

Vägunderhållsbidrag

Vägunderhållsbidrag utgår till vägsamfällighet, vägförening och annan enskild väg.

Iståndsättningsbidrag

- Utgår till byggande, ombyggnad, förbättring/ förstärkning av väg, belysning, ombyggnad av bro eller trumma.
- Bidrag till beläggning med asfalt eller oljegrus utgår under förutsättning att trafikbelastningen uppgår till minst 50 fordon/årsmedeldygn.
- Där tillgodoseende av trafiksäkerheten kan styrkas kräva speciella anordningar kan särskilt förhöjt bidrag utgå.

Allmänna villkor och bestämmelser

Dom allmänna villkor och bestämmelser som styr bidraget finns att läsa på Avesta kommuns webbplats. I e-tjänsten kommer du få intyga att du tagit del av, och godkänner dom. 
Klicka här för att komma till villkoren. 

Ansökan och utbetalning

Ansökan ska vara Teknisk service tillhanda senast 1 juli året före det år bidraget söks för. 
OBS! Ansökningar som inkommer efter 1 juli behandlas efterkommande år. 

Utbetalning av vägunderhållsbidrag (drift) sker i december varje år. 
Utbetalning av iståndsättningsbidrag betalas ut i mars, året efter ansökan.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, indentifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Avesta kommun dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta görs specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR (Länk till avesta.se)

E-tjänst: Ansökan om kommunalt bidrag till drift av enskild väg

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att handläggare på Teknisk Service ska kunna utreda ärendet.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

Dina uppgifter i e-tjänsten sparas tills ditt ärende är färdigbehandlat.
​​​​​​

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Blixt
linda.blixt@avesta.se

Personuppgiftsansvarig

Teknisk service
teknik@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa