Ansökan om nedtagning av träd på kommunal mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du ansöka om nedtagning av träd på kommunal mark. Ansök senast 15 september, då eventuell fällning sker under perioden oktober till mars.

När någon önskar att Avesta kommun ska ta ner träd, utgår vi från detta:

 • Vi tar inte ned friska träd utan mycket stark anledning, gäller speciellt planterade träd
 • Träd tas inte ned för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ned för att de skymmer parabolantenner
 • Träd tas inte ned för att de skuggar boningshus eller tomter del av dagen
 • Träd tas inte ned på grund av dålig tillväxt i tomtens vegetation
 • Träd tas inte ned för att trädets storlek förändrats sedan fastighetsköp skedde
 • Träd tas inte ned för att de skymmer solpanel. Risken finns att miljönyttan med solcellerna går förlorad om man samtidigt tar bort träd

Vi gör också en bedömning enligt följande:

 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska värde
 • Trädets estetiska värde
 • Trädets kondition

Godkännande från berörda grannar

Att ta ner träd kan ibland innebära motstridiga önskemål hos närboende. För en del boende är det angeläget att ett träd fälls medan det för andra är lika angeläget att trädet bevaras. Därför är det viktigt att samtliga berörda grannar är tillfrågade innan ansökan skickas in. Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom ansökan. Skulle det finnas motstridiga önskemål är det din skyldighet att detta tydligt framgår i din ansökan. Dina grannar ska även informeras när ansökan är skickad till kommunen.

Berörda grannar är de som bor i direkt närhet samt även de som från sin fastighet kan iaktta träd eller område. Om platsen används frekvent som exempelvis lekplats för barn ska även barnen och deras föräldrar tillfrågas. Blankett för grannars medgivande kan du ladda ner här och fylla i, sedan bifogas den i e-tjänsten när du ansöker. 

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, indentifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, gentetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Avesta kommun dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta görs specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförorningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR 

E-tjänst: Ansökan om nedtagning av träd på kommunal mark

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att handläggare på Teknisk Service ska kunna utreda ärendet.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

Dina uppgifter i e-tjänsten sparas tills ditt ärende är färdigbehandlat.

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Blixt
linda.blixt@avesta.se

Personuppgiftsansvarig

Teknisk service
teknik@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa