Ansökan om tillstånd för mobila farthinder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under sommarhalvåret är blomlådor på gatan ett enkelt sätt att ge signaler till bilister att sänka hastigheten. Här kan du läsa om hur du går till väga om du vill ställa ut blomlådor som farthinder på din gata.

Blomlådor där det är god framkomlighet

Blomlådor på gatan lämpar sig bäst på gator med god framkomlighet. På ett antal gator är det inte lämpligt att ha blomlådor på grund av att de riskerar att försämra framkomligheten eller för att sikten blir dålig. Det är inte tillåtet med blomlådor på gator som trafikeras av buss. Är du osäker på om din gata är lämplig för blomlådor, hör av dig till oss.

Alternativa farthinder

Som ett alternativ till blomlådor kan man placera ut mobila farthinder längs gatan. Det vanligaste är en typ av gummilist som läggs på marken och fungerar som ett litet gupp.  För dessa typer av farthinder gäller samma kriterier som för traditionella blomlådor, så du använder samma e-tjänst för ansökan om tillstånd. Farthindren köps in och betalas av sökande. 

Ansökan

Om du är intresserad av att ställa ut blomlådor som farthinder på din gata kan du skicka in en ansökan om detta till kommunen. Innan du ansöker vill vi att du läser igenom kommunens riktlinjer och tar reda på om den gata du önskar ställa blomlådor på är lämplig utifrån kriterierna på denna sida. Utplacering av blomlådor beviljas under sommarhalvåret, mellan 15 maj och 30 september.

En ny ansökan skickas in varje år, tidigast i januari det år ansökan gäller. Du som ansöker om blomlådor måste bo på den gata där de ska placeras. Två kontaktpersoner som ansvarar för blomlådorna måste anges i ansökan, som kommunen kan kontakta om det skulle uppstå något problem eller klagomål.

Medgivande från grannar

För att få din ansökan godkänd måste boende i fastigheterna närmast blomlådans placering lämna ett skriftligt medgivande, oftast är det 5 stycken fastigheter som påverkas. Det är du som sökande som ansvarar för att informera och samla in dessa medgivanden. Det finns en blankett du kan använda för detta i denna e-tjänst. Du ansvarar för att förvara dessa medgivanden och ska kunna visa upp dessa vid förfrågan från Avesta kommun. I din ansökan kommer du få uppge dina grannars kontaktuppgifter, och Avesta kommun utför stickprovskontroller av dessa medgivanden. 

Majoriteten av övriga grannar längs gatan bör också vara positivt inställda till utplaceringen av farthinder och det är ditt ansvar som sökande att informera alla längs gatan. 

Blomlådornas utformning och placering

Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av sökande. Blomlådorna ska utformas efter kommunens ritning och de ska vara uppmärkta med reflexer på alla sidor för att synas tydligt. Reflexer tillhandahålls av Teknisk service efter beviljat tillstånd. Dessa hämtas på Prästgatan 50 i Avesta.

Klicka här för att ta del av kommunens ritning för blomlådor (pdf)

Blomlådorna ska vara planterade med lämpligt antal plantor och hållas i prydligt skick. Blomlådan och planteringen får tillsammans ej överstiga 80 cm och sökande måste motverka att blomlådorna/gaturummet blir en lekplats för barn. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger ansvaret på bilföraren.

Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från gatukorsning. Det måste finnas fri sikt på minst 50 meter på var sida av blomlådorna. Blomlådorna placeras med cirka 7-9 meters mellanrum och cirka 4 meters utrymme ska finnas för att kunna passera dom. Samråd ska alltid ske på plats med väghållaren på Teknisk service. 

 

Uppstår problem med farthindren kan Teknisk service upphäva tillståndet med omedelbar verkan. Borttagande av farthindren sker på sökandes bekostnad.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, indentifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Avesta kommun dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta görs specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR

E-tjänst: Tillstånd för blomlådor som farthinder

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress

​​Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för att handläggare på Teknisk Service ska kunna utreda ärendet.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

Dina uppgifter i e-tjänsten sparas tills ditt ärende är färdigbehandlat.

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Blixt
linda.blixt@avesta.se

Personuppgiftsansvarig

Teknisk service
teknik@avesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa