Orosanmälan barn

LÄS MER

Orosanmälan barn

Myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten.

Denna e-tjänst är öppen dygnet runt men kontrolleras vardagar under kontorstid 8.00-16.30.

Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Vid brådskande ärende

Om ett barn far illa och ärendet är akut, ring Avesta kommun på telefon 0226-64 50 00. Sker detta på kvällstid eller under helgdagar ringer du 112 (Socialjouren i Dalarna).

Att göra en anonym anmälan

Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Socialtjänsten och rådgöra.

Telefonnummer: 0226-64 53 44 och be att få prata med mottagning Barn och familj.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta göras specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Här hittar du mer information gällande GDPR

Orosanmälan barn

Personuppgifter som behandlas (om du inte väljer att vara anonym)

  • Namn
  • Adress 
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • E-postadress

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna som angetts ovan registreras och behandlas för handläggare på socialtjänsten ska kunna utreda barnets behov av skydd, stöd och hjälp.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

Dina uppgifter i E-tjänsten tas bort när ditt ärende är behandlat. När du gjort en orosanmälan kontaktas barnet och dennes vårdnadshavare. Ärendet finns i Socialtjänstens verksamhetssystem/arkiv i 5 år efter avslutad kontakt med barnet och dennes familj.

Mottagare av personuppgifter

Barnet och dennes vårdnadshavare har rätt att begära ut orosanmälan i sin helhet. I övrigt lämnas uppgifterna inte ut till utomstående part.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du önskar använda dig av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du skicka e-post till dso@qbase.se . Du kan även ringa Avesta kommuns Servicecenter på telefonnummer 0226-64 50 00 och fråga efter Dataskyddsombudet. 

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsstyrelsen
omsorg@avesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa